VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

ČL. I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Obchodná spoločnosť AutoLeader, s.r.o. (ďalej len „AutoLeader“, alebo „Dodávateľ“ alebo „Servis“) vydáva podľa ustanovenia §273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“).

 2. Týmito VOP sa riadia právne vzťahy uzatvorené medzi dodávateľom a každou fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá je objednávateľom podľa týchto VOP.

 3. Právne vzťahy uzatvorené medzi dodávateľom a objednávateľom sa riadia týmito VOP, zmluvou o dielo uzatvorenou medzi dodávateľom a objednávateľom a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 4. Tieto VOP sú účinné v tom prípade, ak objednávateľ v objednávke (zákazkovom liste) alebo v zmluve o dielo písomne potvrdí, že sú mu známe, alebo že sú k zmluve pripojené. Týmito právnymi úkonmi sa má za to, že ich objednávateľ v danom prípade prevzal, sa s nimi oboznámil, súhlasí s ich obsahom a s tým, že zmluvný vzťah s dodávateľom sa bude nimi riadiť.

 5. Odchylné dojednania v zmluve o dielo majú prednosť pred znením týchto VOP.

 6. Tieto VOP sú verejne vystavené a dostupné v príjme opráv a vzťahujú sa na všetky objednávky podľa ČL. II., ods. 9. Podpisom a odovzdaním objednávky – zákazkového listu dodávateľovi, objednávateľ potvrdzuje, že sa s tými podmienkami oboznámil a akceptuje, že všetky opravárenské práce alebo údržba, budú vykonané v zmysle týchto VOP.

 

ČL. II. ZÁKLADNÉ POJMY

 1. Zmluvné strany sú objednávateľ a dodávateľ.

 2. Dodávateľom sa rozumie AutoLeader, s.r.o. so sídlom Povstania českého ľudu 5, 040 22 Košice, IČO: 45 394 342

 3. Objednávateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si necháva vykonať servis (tiež „zákazník“).

 4. Za osobu oprávnenú konať v mene alebo zastúpení objednávateľa podľa týchto VOP sa považuje osoba predkladajúca doklady k vozidlu alebo pristavujúca vozidlo do opravy a/alebo podpisujúca objednávku.

 5. Predmetom zmluvy o dielo je záväzok dodávateľa vykonať pre objednávateľa dielo a záväzok objednávateľa zaplatiť dodávateľovi cenu diela (ďalej len „predmet“ alebo „dielo“).

 6. Dielom sa rozumie vykonávanie opravy a/alebo úpravy a/alebo údržby a/alebo montáž motorových vozidiel, ich častí, príslušenstva vrátane nadstavieb.

 7. Opravou veci je činnosť, ktorou sa najmä odstraňujú vady veci, následky jej poškodenia alebo účinky jej opotrebenia.

 8. Úpravou veci je činnosť, ktorou sa najmä mení povrch veci alebo jej vlastnosti.

 9. Zmluva o dielo je každá písomná listina pod týmto názvom, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy zmluvných strán, ktoré obsahujú základné náležitosti, akými sú: zmluvné strany, predmet zmluvy, (aspoň predbežná) cena. Za uzavretie zmluvy o dielo sa považuje aj zmluvnými stranami potvrdený zákazkový list alebo objednávka (ďalej len „objednávka“) a/alebo i faktické odovzdanie vozidla do servisu a jeho prijatie dodávateľom na základe vyhotoveného zákazkového listu.

 10. Miestom vykonávania diela je prevádzka dodávateľa.

 11. Dokumentácia je súbor listín a dokladov, ktoré sú potrebné na riadne zhotovenie diela.

ČL. III. Objednávka a zmluva o oprave a údržbe

 1. Objednávateľ vykoná objednávku na zákazkovom liste predloženom oprávneným zamestnancom dodávateľa.

 2. Objednávka je pre objednávateľa záväzná, ak je ním podpísaná a/alebo je motorové vozidlo (ďalej len „MV“) prevzaté dodávateľom.

 3. Záväzná objednávka má najmä tieto účinky:

   1. Prijatím objednávky, vzniká medzi objednávateľom a dodávateľom na konkrétnu zákazku zmluva o dielo (zmluva o oprave a/alebo vykonaní údržby a/alebo úpravy).

   2. Objednávateľ nie je oprávnený od nej odstúpiť bez súhlasu servisu po dobu 15 (pätnásť) dní. Po uplynutí tejto doby, ak nie je dodávateľom prijatá, objednávka zaniká, môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť.

   3. Objednávateľ udeľuje servisu súhlas k vykonaniu skúšobných jázd s vozidlom resp. skúšok agregátov, ako aj súhlas s oprávnením dodávateľa zadávať v prípade nutnosti čiastkové práce k vykonaniu v špeciálnych dielňach u svojich subdodávateľov.

 4. Ústne alebo telefonické dohovory, vysvetlenia a informácie dané objednávateľom a dohody, ktoré sú odlišné od VOP sú pre dodávateľa záväzné, len ak sú písomne potvrdené osobou oprávnenou konať v mene objednávateľa.

 

ČL. VI. Ceny a platobné podmienky

 1. Pre všetky predmety dodávok, materiál, náhradné diely, výkony a práce, platia vždy ceny platné v deň uzatvárania zmluvy o dielo. Cena opravy je predbežne a odhadom uvedená v objednávke, a to vzhľadom na predpokladanú náročnosť opravy alebo údržby. Táto oprava môže podliehať zmenám za podmienok uvedených ďalej.

 2. Ak sa dodatočne zistí, že potrebný rozsah alebo údržby presahuje rozsah dohodnutý v zmluve o dielo, v dôsledku čoho je potrebné zvýšiť cenu o dielo, je dodávateľ povinný na túto skutočnosť objednávateľa upozorniť a požiadať o jeho súhlas. Ak objednávateľ súhlas odmietne, dodávateľ môže vykonať opravu a údržbu len v pôvodnom dohodnutom rozsahu, alebo odstúpiť od zmluvy, v tom prípade má však nárok na náhradu vynaložených nákladov a ceny odpovedajúcej vykonanému plneniu.

 3. Ak sa dodatočné zistí, že pre realizáciu zmluvy o dielo bude potrebné prekročiť predbežne a odhadom určenú sumu o viac ako 10% je dodávateľ povinný upozorniť na túto skutočnosť a požiadať o jeho súhlas. Ak objednávateľ do 2 dní od oznámenia dodávateľa mu písomne neoznámi, že s prekročením ceny nesúhlasí, považuje sa to za vyslovenie súhlasu s prekročením určenej sumy. Ak objednávateľ súhlas odoprie, je dodávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť, v tom prípade má nárok na náhradu vynaložených nákladov a ceny odpovedajúcej vykonanému plneniu.

 4. Ak sa dodatočne zistí, že pre realizáciu zmluvy o dielo bude potrebné prekročiť predbežne a odhadom určenú cenu o menej ako 10%, objednávateľ je povinný zaplatiť zvýšenú cenu v tomto rozsahu.

 5. K dodanému tovaru a vykonanej práce na území Slovenskej republiky účtuje dodávateľ objednávateľovi v deň dodávky DPH vo výške sadzby stanovenej platným znením zákona o DPH.

 6. Platby môžu byť vykonané v hotovosti alebo poukázaním na účet dodávateľa. Platba sa považuje za uskutočnenú až po pripísaní príslušnej sumy na účet dodávateľa v jeho banke.

 7. Objednávateľ berie na vedomie a akceptuje, že v prípade bezhotovostného styku je povinný uhradiť faktúru v lehote splatnosti uvedenej na faktúre a to formou prevodu z účtu na účet dodávateľa uvedený na faktúre.

 8. Objednávateľ berie na vedomie a akceptuje, že hradiť cenu diela bezhotovostným stykom je umožnené len subjektom podľa interného zoznamu dodávateľa.

 9. V prípade omeškania s akoukoľvek platbou má dodávateľ nárok účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň oneskorenia platby.

 10. Objednávateľ nie je oprávnený započítať si voči dodávateľovi akúkoľvek vzájomnú inak na započítanie spôsobilú pohľadávku okrem prípadu , ak ide o pohľadávku dodávateľom písomne uznanú alebo objednávateľovi priznanú právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného príslušného orgánu.

 11. Objednávateľ nie je z akéhokoľvek dôvodu oprávnený zadržať platbu dodávateľovi, okrem prípadu podľa ČL. III. ods. 10.

 12. Objednávateľ sa zaväzuje v prípade poistnej udalosti uhradiť dodávateľovi rozdiel medzi fakturovanou sumou na poisťovňu a poistným plnením uznaným poisťovňou.

 13. Dodávateľ je oprávnený požiadať vyplatenie zálohy na cenu diela. Pokiaľ objednávateľ neuhradí stanovenú zálohu v lehote, je dodávateľ oprávnený od zmluvy o dielo odstúpiť.

 

ČL. V. Podmienky dodávky

 1. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať opravu a údržbu k dohodnutému termínu.

 2. Ak sa dodatočne vyskytne potreba zvýšenia rozsahu prác proti pôvodnej objednávke, dodávateľ môže predĺžiť termín dodávky primerane časovej náročnosti zvýšeného rozsahu prác.

 

ČL. VI. Odovzdanie predmetu opravy a údržby

 1. Odovzdanie predmetu opravy a údržby sa vykonáva v priestoroch prevádzky dodávateľa.

 2. Dodanie predmetu opravy a údržby na iné miesto plnenia ako je uvedené v ČL. V. ods. 1, sa vykonáva vždy na účet a riziko objednávateľa, k čomu je potrebná osobitná písomná objednávka objednávateľa.

 3. Objednávateľ sa dostane do omeškania s prevzatím predmetu opravy alebo údržby, ak do jedného týždňa po tom, ako mu bolo oznámené ukončenie diela a výška vzniknutých nákladov, neuhradí cenu a iné plnenia súvisiace s opravou alebo údržbou a neprevezme si predmet opravy alebo údržby.

 4. Ak sa objednávateľ dostane do omeškania, môže dodávateľ na náklady a na riziko objednávateľa vo vlastných priestoroch zabezpečiť uskladnenie predmetu opravy a údržby a účtovať k cene diela parkovné vo výške 3,- € vrátane DPH za každý deň omeškania.

 5. Objednávateľ si je vedomý prísneho zákazu vstupu do priestorov dielní dodávateľa a nutnosti tento zákaz v záujme svojej osobnej bezpečnosti dodržiavať. Dodávateľ umožní objednávateľovi na požiadanie ojedinele vstup do priestorov dielní a to v doprovode zamestnanca dodávateľa.

 

ČL. VII. Staré diely, výhrada vlastníctva a zádržné právo

 1. Pôvodné súčiastky, ktoré boli vymenené, ak nebolo vopred písomne v objednávke dojednané inak, prechádzajú momentom výmeny bezodplatne do vlastníctva dodávateľa. Dodávateľ je povinný zabezpečiť ich likvidáciu.

 2. Všetky dodané a namontované diely zostávajú až do úplného zaplatenia ceny vlastníctvom dodávateľa.

 3. Objednávateľ berie na vedomie a akceptuje, že dodávateľ má právo motorové vozidlo, ktoré tvorí predmet zmluvy, zadržať jednostranným právnym úkonom za účelom zabezpečenia svojej peňažnej pohľadávky za vykonanú opravu a právne skutočnosti s ňou spojené. Objednávateľ tiež akceptuje, že pri uplatnení zádržného práva mu budú účtované náklady s tým spojené za obdobie do úplného uhradenia pohľadávky dodávateľa, predstavujúce výšku parkovného za každý deň zadržania veci vo výške 3,- € vrátane DPH.

 4. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu upovedomiť dlžníka o zadržaní predmetu opravy a jeho dôvodoch. Predmet opravy je povinný vydať až po úplnom uhradení splatných peňažných pohľadávok dodávateľa voči objednávateľovi.

 5. Prípadné zadržné právo tretej osoby zostáva týmto nedotknuté.

 

ČL. VIII. Obmedzenie rozsahu dodávky/popis výkonu

 1. Provizórne opravy sa vykonávajú len na základe osobitnej a výslovnej objednávky objednávateľa. Pri provizórnych opravách treba podľa okolností počítať s obmedzenou trvanlivosťou.

 2. Dodávateľ na provizórne opravy neposkytuje záruku. Zákonná zodpovednosť za vady zostáva nedotknutá.

 3. Na objednávateľom dodané diely a materiál dodávateľ neposkytuje záruku. Ak takýto materiál svojimi vlastnosťami, stavom, rozmermi, alebo inými chybami nezodpovedá kritériám stanovenými výrobcom, dodávateľ má právo odmietnuť jeho použitie a namontovanie.

 4. V prípade objednávateľom dodaných mazacích olejov, chladiacich náplní, palivových a olejových filtrov, pneumatík a akumulátorov, účtuje dodávateľ objednávateľovi náklady spojené s likvidáciou tohto materiálu ako škodlivého odpadu podľa platného cenníka.

 

ČL. IX. Záruka, nároky zo záruky a náhrada škody

 1. Dodávateľ poskytuje na ním vykonanú opravu alebo údržbu záruku po dobu 6 mesiacov, ak nie je uvedené inak.

 2. Záručná doba začína plynúť dňom, kedy objednávateľ prevzal, alebo mal prevziať predmet opravy alebo údržby.

 3. Ak sa vyskytnú vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, objednávateľovi vzniká nárok na:

  1. bezplatnú opravu alebo odstránenia vád diela v primeranej lehote, ak ide o vady odstrániteľné.

  2. primeranú zľavu z ceny, ak ide o vadu odstrániteľnú, alebo ak dodávateľ neodstráni závadu v primeranej lehote.

  3. zrušenie zmluvy ak ide o neodstrániteľnú vadu, alebo ak dodávateľ neodstráni vadu v primeranej lehote a kvalite.

 

ČL. X. Uplatňovanie zodpovednosti za vady

 1. Objednávateľ je povinný vady oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich vzniku, najneskôr v záručnej lehote a presne ich špecifikovať. O oznámení vady a ich špecifikácii vydá dodávateľ objednávateľovi písomné potvrdenie.

 2. Čas od uplatnenia práva zodpovednosti za vady až po vykonanie opravy alebo úpravy sa do záručnej doby nepočíta.

 3. Objednávateľ je povinný pri odstraňovaní vád poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť a predmet opravy na vlastné náklady a riziko dopraviť do priestorov prevádzky dodávateľa.

 4. Ak nie je objednávateľ schopný dopraviť vozidlo do prevádzky dodávateľa, musí o tom vopred upozorniť dodávateľa.

 

ČL. XI. Vylúčenie záruky

 1. Nároky zo záruky nevznikajú najmä vtedy:
  1. ak je vada spôsobilá tým lebo v dôsledku toho, že nedostatkom postihnuté diely boli zmenené alebo opravené treťou osobou alebo objednávateľom (to neplatí v prípade núdzových opráv v dôsledku omeškania dodávateľa)

  2. ak je vada spôsobená vadou materiálu dodaného objednávateľom, alebo nevhodnosťou jeho pokynov, na ktoré ho dodávateľ upozornil.

  3. ak vada nie je spôsobená porušením povinností dodávateľa.

  4. ak objednávateľ o vadách vedel alebo v čase prevzatia diela musel vedieť a objednávateľ si nároky zo záruky neuplatnil.

  5. ak vady vznikli prirodzeným opotrebovaním.

 

ČL. XII. Zodpovednosť za škodu

 1. Dodávateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli na zverenom predmete opravy alebo údržby v čase po ktorý bol u neho umiestnený podľa zákona.

 2. Dodávateľ je povinný všetky zistené škody na predmete opravy alebo údržby, ktorý sa u neho nachádza, bezodkladne po ich zistení oznámiť a špecifikovať objednávateľovi.

 3. Objednávateľ je povinný všetky zistené škody na predmete opravy alebo údržby, bezodkladne po ich zistení oznámiť a špecifikovať dodávateľovi.

 4. Ak dodávateľ uzná svoju zodpovednosť za škodu, dodávateľ vydá objednávateľovi potvrdenie o vzniknutej škode.

 5. Zákonná zodpovednosť dodávateľa za inú škodu spôsobenú objednávateľovi alebo tretím osobám zostáva nedotknutá.

 

ČL. XIII. Ochrana osobných údajov

 1. Objednávateľ výslovne podľa zákona č.428/2002 o ochrane osobných údajov udeľuje dodávateľovi súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke.

 2. Objednávateľ súhlasí s tým, že dodávateľ bude jeho osobné údaje spracúvať pre účely vedenia evidencie, pre účely výkonu práv a povinností vzťahujúcich sa k zmluve o oprave alebo údržbe a pre ochranu práv a záujmov dodávateľa.

 3. Súhlas podľa tejto zmluvy je platný počas trvania právneho vzťahu založeného touto zmluvou a po skončení tohto právneho vzťahu po dobu, počas ktorej je dodávateľ povinný viesť osobné údaje o objednávateľovi alebo po dobu, počas ktorej to je pre výkon práv alebo povinností dodávateľa alebo pre ochranu jeho práv a oprávnených záujmov potrebné.

 4. Objednávateľ prehlasuje, že všetky údaje sú pravdivé.

 5. Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu dodávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu osobných údajov, ktoré dodávateľovi poskytol.

 

ČL. XIV. Záverečné ustanovenia

 1. Miestom plnenia je sídlo dodávateľa, pokiaľ v týmto podmienkach nie je uvedené inak.

 2. Pre všetky terajšie ako aj budúce nároky zo zmluvy o dielo, vyplývajúce z dodávky opravárenských prác na motorových vozidlách, ich častiach a nadstavbách, ak sa jedná o obchodnú vec, je príslušný súd v Košiciach.

 

V Košiciach, dňa 1.9.2017